خوش آمدید ، میهمان ! ورود عضویت  
ارسال آگهی

لیست معادن استان کردستان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

معادن ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴

لیست معادن استان کردستان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج

نام استانماده معدنىنام معدننام بهره بردارنشاني بهره بردارميزان ذخيره (هزار تن)روش استخراج
كردستانسنگ آهکالوندقلیشرکت سیمان کردستانبیجارکیلومتر5 ج بیجارتکاب کارخانه سیمان کردستان ت 4848124000روباز
كردستانسنگ آهکدربندشرکت سیمان کردستانبیجارکیلومتر5 ج بیجارتکاب کارخانه سیمان کردستان ت 484825000روباز
كردستانسنگ آهککانی بادرحیم نسیمیمریوان خ هلال احمرکوچه نیروی انتظامی پ3ت22103300روباز
كردستانسنگ آهکقمشلوتعاونی معدنی209بیجارخ الماسیه کوچه خوشیاری پ36ت24875975روباز
كردستانسنگ آهککوره درهمحمود صارمیکامیاران خ بهشتی روبروی مسجدشافعی ت 3510449375روباز
كردستانسنگ گچکودرهشرکت گچ کردستانبیجارکیلومتر51جاده بیجارتکاب120روباز
كردستانلاشه ساختمانیدره باغهادی رستمیسنندج خ انقلاب کوچه شوش پ4ت3234142140روباز
كردستانلاشه ساختمانیخضرالیاستعاونی مسکن لشکر28سنندج لشکر28پیاده کردستان بلوک86ت2253383350روباز
كردستانلاشه ساختمانیزلکه 1خاتمه شکریروستای ماموخ علیا سنندج450روباز
كردستانلاشه ساختمانیقلوزه1علی مجذوبیسنندج خ فجرکوچه عادل پ5105روباز
كردستانلاشه ساختمانیقلوزه2عزیزاحمدیسنندج خ امام خمینی جنب بانک سپه پ543ت2227333156روباز
كردستانلاشه ساختمانیپیرمجنونعمرمحمدیسنندج خ فیض آبادجنب انبارآردروبروی پمپ بنزین ت222107152روباز
كردستانلاشه ساختمانیکوره خان سوجلال الیاسیروستای سو سنندج156روباز
كردستانلاشه ساختمانیخشکه دره1محمدصدیق کریمیروستای حسن آبادسندج315روباز
كردستانلاشه ساختمانیخشکه دره2تعاونی 1497حسن آبادروستای حسن آبادسندج400روباز
كردستانلاشه ساختمانیخشکه دره5عارف نصراللهیروستای حسن آبادسندج_روباز
كردستانلاشه ساختمانیهفت توانان سو4فایق بوه جانیروستای حسن آبادسندج150روباز
كردستانلاشه ساختمانیدره شیخجمیل شیخیروستای آرندان سنندج390روباز
كردستانلاشه ساختمانیقلوزه 3نصرالله شیخ نصراللهیروستای حسن آبادسندج210روباز
كردستانلاشه ساختمانیبیلوآرندانفاروق احمدیروستای آرندان سنندج260روباز
كردستانلاشه ساختمانیسبدلوصالح مجیدیبانه بلوارحمزه آبادروبروی حمام مولوی 100روباز
كردستانلاشه ساختمانینوده کهنهلقمان احمدیروستای نوده کهنه بانه ت 26257125روباز
كردستانلاشه ساختمانیبوئین سفلیمحمد فرجیبانه خ مطهری کوچه شریفی جنب مسجدنویدی پ1ت2332593روباز
كردستانلاشه ساختمانیزرواومحمد فرجیبانه خ مطهری کوچه شریفی جنب مسجدنویدی پ1ت23325250روباز
كردستانلاشه ساختمانیچه کربوئینسلام رحمانیبانه خ شهیدصفری جنب نانوایی پ43ت38998230روباز
كردستانلاشه ساختمانیقروچای بانههژارفرجیبانه خ شهیدرجایی کوچه شریفیان پ1ت091817540014600روباز
كردستانلاشه ساختمانیسرنژماراقبال باسامیمریوان بلواررسالت روبروی ترمینال قدیم موزائیک سازی90روباز
كردستانلاشه ساختمانیدرکهصالح طهماسبیسنندج شهرک پیام خ شورا پ235ت091837105212000روباز
كردستانلاشه ساختمانیکاسه کرانبهرام طهماسبی22کیلومتری جاده سنندج کامیاران روستای دولباغ350روباز
كردستانلاشه ساختمانیابراهیم آباددیواندرهشرکت معدنی عمارتتهران پل کریم خان خسنایی ساختمان2+11ت8882527910000روباز
كردستانلاشه ساختمانیزاغه سفلیفرهاد احمدیسنندج بلوارشبلی کوچه نسیم پ15ت09181719455520روباز
كردستانلاشه ساختمانیوزمانمظفر مجیدیدیواندره خ امام کوچه کوثرپ4ت872372300روباز
كردستانلاشه ساختمانیوزمانوفا محمدیسنندج روستای نوره ت 325341950روباز
كردستانلاشه ساختمانییارویس 2امیرخشنودسنندج بهاران خ نیمایوشیج کوی نیما5ت727257252روباز
كردستانلاشه ساختمانیبریتهرضاسراج الدینیسنندج خ17شهریورکوچه عباسی پ99_روباز
كردستانلاشه ساختمانیدروله 2عبدالله امین زادهبانه شهرک توحید کوچه شاهین فرپ79ت28866180روباز
كردستانلاشه ساختمانیدولت آبادجمیل علیمرادیسنندج خ نمکی کوچه خوش بیان پ28ت3280859550روباز
كردستانلاشه ساختمانیسهکفاطمه وریانیسنندج خ شهداکوچه بهی پ1ت226495180روباز
كردستانلاشه ساختمانیکوانهبرهان کمانگر روستای کوانه42کیلومتری جاده سنندج _کامیاران_روباز
كردستانشن وماسه کوهیدرویان سفلیاحمدیوسفیکامیاران روستای الک منزل عباس یوسفی ت091837257971100روباز
كردستانشن وماسه کوهیکانی کردانحسن محمدیکامیاران خ پرستارروبروی بیمارستان سیناپ3ت22064504روباز
كردستانشن وماسه کوهیعباس آباد سنندجراویارنظیریسنندج خ نوید(تکیه وچمن)پ1ت0918171089713800روباز
كردستانشن وماسه کوهیعباس آباد کامیارانتعاونی191دانه بندی شن وماسهسنندج میدان 12فروردین ضلع غربی دفترشرکت ت727989400روباز
كردستانشن وماسه کوهیمامنمرتضی آرندهکامیاران خ سیدجمال الدین اسدآبادی کوچه آموزش وپرورش3800روباز
كردستانشن وماسه کوهیساوانتعاونی معدنی 905بانه میدان جهادبلوارحمزه آبادروبروی بیمه ت26430460روباز
كردستانشن وماسه کوهیسیاسرانکیومرث مشرفیسنندج خ جام جم مجتمع جام جم بلوک Aطبقه4ت091817191291000روباز
كردستانشن وماسه کوهیسیاسران2حسن مرادیسنندج خ گلشن کوچه دماوندپ84ت09183721463390روباز
كردستانشن وماسه کوهیماموخشرکت سنگباران تولیدریزسنندج بلوارشبلی کوچه خانقاه پ126ت3233312780روباز
كردستانشن وماسه کوهیباخلهشرکت دانه بندی رودبارانکامیاران کیلومتر3جاده کرمانشاه روستای چقابرات09183726267888روباز
كردستانشن وماسه کوهیحاجی شورهشرکت دانه بندی رودبارانکامیاران کیلومتر3جاده کرمانشاه روستای چقابرات091837262671100روباز
كردستانشن وماسه کوهیسنته سقزهوشیارلاهورپورسنندج خ جام جم روبروی اداره کارپ4ت091837206941200روباز
كردستانشن وماسه کوهیآهنگرانشرکت دانه بندی شاهو شنکامیاران خ پرستارروبروی بیمارستان سیناپ3ت220641760روباز
كردستانشن وماسه کوهیکانی میراناحمدافراسیابیمریوان بلواردریاچه پشت منزل امام جمعه ت28338260روباز
كردستانشن وماسه کوهیخانم آبادحسین محمدیکامیاران خ صلاح الدین ایوبی کوچه مسجدحمزه پ43ت201611000روباز
كردستانشن وماسه کوهیخلیفه ترخانجلال جعفریسنندج خ فیض آبادبلوارمعلم کوی راه کوچه اول پ1ت091817190251450روباز
كردستانشن وماسه کوهیکانی پان 1پروانه یوسفیسنندج خ سعدی کوچه پیروزی کوچه شاهوت666034911400روباز
كردستانشن وماسه کوهیشترملاسمعیل کمانگرسنندج شهرک بهاران 1/19گلگشت ابوعلی کوچه ششم 091817190661400روباز
كردستانشن وماسه کوهیننه مریوانکمال حقیریمریوان روستای ننه375روباز
كردستانشن وماسه کوهیسرچیحسن کمانگرسنندج خ معراج کوچه چمن پ471000روباز
كردستانشن وماسه کوهیماسانشاهین مولاناییسنندج خ سعدی کوچه بهمن دوپ14ت091837116951180روباز
كردستانشن وماسه کوهیتوانکشفروزان بهرامیسنندج شهرک سعدی فازدوکوچه گل مینا ت091817185371600روباز
كردستانشن وماسه کوهیاسلام آبادسقزشرکت ثقل بتون سقز4کیلومتری جاده سقزبانه کارگاه دانه بندی ثقل بتون ت3234561900روباز
كردستانشیلشیل کردستانکارخانه آجرماشینی شیل5کیلومتری جاده سنندج کامیاران آجرماشینی شیل ت6393390880روباز
كردستانمرمریتابراهیم عطار1صدیق کریمیسنندج- جاده گریزه سنگبری نیکنام09181718228 730روباز
كردستانمرمریتابراهیم عطار3شکرالله کریمیسنندج -خ آبیدرکوچه ثمرپ7-3234688ت300روباز
كردستانمرمریتپشت باسکولسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش3015000روباز
كردستانمرمریتپیرباباعلی2علیرضا رحیمیسنندج بلوارشبلی کوچه بهارستان4پ43ت091837107391500روباز
كردستانمرمریتپیرباباعلی3خدادادرضاییقروه بلوارامام خمینی جنب ایران گازپ273ت09181717092700روباز
كردستانمرمریتپیرباباعلی4محمدعلی قادریسنندج شهرک بهاران1/17خ سعیدی کوچه2پ3155روباز
كردستانمرمریتپرپیشهمحمدعلی مهدی عراقیقروه شهرک سنگ سنگبری حکاک ت 09181725274225روباز
كردستانمرمریتتوت خشکه یکتعاونی معدنی 802سنندج شهرک سعدی کوچه کوچک خان پ13ت6624211240روباز
كردستانمرمریتتوت خشکه دولطف الله کریمیسنندج تکیه وچمن کوچه ساحل5پ6150روباز
كردستانمرمریتچالزندیایوب غفاریسریش آبادخ شهید صدوقی پ51ت09181717099400روباز
كردستانمرمریتخشکه درهبنیادتعاون سپاه پاسدارانقروه خ مطهری نبش کوچه سنجدپ106ت22688750روباز
كردستانمرمریتخلیل آبادشرکت ایران کانکارتهران خ بهشتی خ قائم مقام کوچه میرزاحسنی پ4واحد51500روباز
كردستانمرمریتخداوردیسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش301120روباز
كردستانمرمریترودخانهسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش305000روباز
كردستانمرمریتسه نساریکحسین کریمیسنندج خ آبیدرکوچه افروزپ82ت09181718076200روباز
كردستانمرمریتسه نساردوعلیرضا رحیمیسنندج باوارشبلی کوچه بهارستان4پ43ت09183710739540روباز
كردستانمرمریتشانه وره یکسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش3015700روباز
كردستانمرمریتشانه وره دوحسن کریمیسنندج خ آبیدرکوچه افروزپ82ت09181718391140روباز
كردستانمرمریتکریستال سازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش308000روباز
كردستانمرمریتمشیرآبادشرکت بهین سنگقروه خ شریعتی کوچه مژده پ137ت09181717061800روباز
كردستانمرمریتنوریسربنیادتعاون سپاه پاسدارانقروه خ مطهری نبش کوچه سنجدپ106ت22688585روباز
كردستانمرمریتویهچ یکسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش301380روباز
كردستانمرمریتویهچ دوسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش30830روباز
كردستانمرمریتویهج سهسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش302000روباز
كردستانمرمریتویهچ چهارسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش301100روباز
كردستانمرمریتچهل امیرانتعاونی714دهگلان مرمرسریش آبادبلوارامام روبروی پاسگاه انتظامی ت09183722175500روباز
كردستانمرمریتدزلیمحمدفریدسراج الدینیتهرا ن پل سیدخندان خ دبستان کوچه همدانی پ11935روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان یکتعاونی 499گاوشانسنندج شهرک سعدی فاز2خ اقبال لاهوری پ6ت09181710576312روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان یک (ب)احمدبهرامیروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران250روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان دوتعاونی1337گاوشانروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران370روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان سهتعاونی 968گاوشانروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران310روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان چهارتعاونی 978گاوشانروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران300روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان پنجتعاونی 762گاوشانروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران382روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان ششتعاونی 967گاوشانروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران300روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان هفتتعاونی 979گاوشانروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران200روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان هشتتعاونی 152گاوشانروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران250روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان نهمحمودبهرامیروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران250روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیگاوشان دهتعاونی 299گاوشانروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران220روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیهه وارحمه ویسیوسف کمانگرروستای گاوشان کیلومتر42جاده سنندج کامیاران83روباز
كردستانمرمریت قرمزسنندجیعباس آبادمحمدعلی قادریسنندج شهرک بهاران1/17خ سعیدی کوچه دوم پ3ت09181718486459روباز
كردستانتراورتنکوییکسیامک ملکیقروه شهرک سنگ گرانیت سنک سیامک ت09181718115200روباز
كردستانتراورتنشهرکشرکت معدنی مهرآجینتهران میدان ونک خ ولیعصرکوچه لیداپ10ت888133896روباز
كردستانمرمرقصلانسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش3065روباز
كردستانمرمرباباشورابسازمان اقتصادی کوثرتهران خ بهشتی خ صابونچی خ مهماندوست ش3082روباز
كردستانمرمرقزل قایامحسن زارعیقروه خ شریعتی کوچه مژده پ137ت0918171706130روباز
كردستانمرمرسریش آبادشوذب جباریقروه شهرک آونگان صنایع سنگ گوهره ت0918171709925روباز
كردستانمرمربلدستیعلینقی سلمانیتهران خ افریقا خ صداقت پ6612روباز
كردستانمرمرتپه سرخ بلدستیعلی کاوهقروه خ شهید دستغیب پ66ت0917171066712روباز
كردستانمرمراخی کمالتعاونی714دهگلان مرمرسریش آبادبلوارامام روبروی پاسگاه انتظامی ت0918372217525روباز
كردستانمرمرقشلاق لوقاسم نعمتی نژادبابل خ مدرس روبروی سالن پیش آهنگی30روباز
كردستانگرانیتکنگرهحمید ظفرپورهمدان خ پاستوربرج پاستورطبقه2واحد7ت09188115376650روباز
كردستانگرانیتایاغچیتعاونی معدنی 1527پیرانشهر خ سیدقطب کوچه شهیدجنیده ت09141445341120روباز
كردستانگرانیتسفیدسنگشرکت سفیدسنگ کردستانمهابادبلوارشهریکندی شهرک کارمندان پ1کوچه 5ت2331688217روباز
كردستانگرانیتنگین گرانیتشرکت نگین گرانیتمهابادبلوارشهریکندی شهرک کارمندان پ1کوچه 5ت233168965روباز
كردستانگرانیتبنفشه کردستانسعدشیخ آقاییبوکان خ امام روبروی مجتمع ورزشی وحدت کوچه آقایی پ7385روباز
كردستانگرانیتخوش قشلاقاسماعیل فهیمیسنندج خ انقلاب گلفروشی نوروز450روباز
كردستانگرانیتقره گویزمحمدامین گلابیبوکان خ وحدت مغازه عمرشریفی ت6252360450روباز
كردستانپوکه معدنیقزلجه کند1تعاونی 151قزلجه کندروستای قزلجه کندقروه800روباز
كردستانپوکه معدنیقزلجه کند2 رضاعبدیقروه خ خامنه ای شمالی بن بست فلاحت ت91837232315 148روباز
كردستانپوکه معدنیدیرکلوشرکت صنعتی ومعدنی ایرانیتهران خ افریقا پل میردامادکوچه قبادیان شرقی ت8409650385روباز
كردستانپوکه معدنیسرایجقشرکت معدنی سیناهمدان خ فرعی باباطاهرشماره 104ت09181115737490روباز
كردستانپوکه معدنیاحمدآبادیاش1جمشیدفرزانه پورتهران سعادت آبادسروشرقی طباطبایی شمالی18شرقی 350روباز
كردستانپوکه معدنیاحمدآبادیاش2علی عبدیقروه خ شریعتی کوچه تموزپ10ت09183723312300روباز
كردستانپوکه معدنیطهمورثشرکت سبک پوکه معدنیبیجارمیدان توحیدخ طالقانی قسمت شرقی پ161ت09121240652734روباز
كردستانپوزولانامیرابادشرکت سیمان کردستانبیجارکیلومتر5جاده بیجارتکاب6900روباز
كردستانپوزولانپوزولان دهگلانشرکت صنایع سیمان غربکرمانشاه کیلومتر15جاده تهران5200روباز
كردستانسیلیس وفلدسپاتابراهیم عطار2شرکت سیمین سنگهمدان خ پاستوربرج پاستورطبقه9واحد7ت8269332115روباز
كردستانسیلیس وفلدسپاتابراهیم عطار1صدیق کریمیسنندج- جاده گریزه سنگبری نیکنام09181718228 260روباز
كردستانسیلیس کانی جشنی1شرکت زاگرس کانسارسقزخ بهارستان خ غفاری جنب بهداری پ1ت3241251150روباز
كردستانسیلیس کانی جشنی2فرهاد سعادتسقز خ حافظ پ179ت323399910000روباز
كردستانسیلیسقاورمه درهزیادعلی صمدیروستای قاورمه دره قروه_روباز
كردستاندولومیتابراهیم عطارشرکت سیمین سنگهمدان خ پاستوربرج پاستورطبقه9واحد7ت82693321500روباز
كردستاننمک آبیمحمدآبادمعروف اشرف سجادیسنندج خ آبیدرکوچه گلبرگ شماره 12ت3232328_روباز
كردستانباریتابدالصمدیتعاونی 12401کوهستانمریوان بلوارشهیدعبادت روبروی مرکزبهداشت ت3240892930روباز
كردستانسنگ آهنشهرکشرکت صبلنورتهران خ سپهبدقره نی کوی کامل پ5/1ت88714732842000روباز
كردستانسنگ آهنگلالیشرکت صبلنورتهران خ سپهبدقره نی کوی کامل پ5/1ت88714732912000روباز
كردستانسنگ آهنظفرآبادشرکت صبلنورتهران خ سپهبدقره نی کوی کامل پ5/1ت887147330124روباز
كردستانمنگنزشاهینی گشکیشرکت معدنی کیمیاگرانسنندج خ فردوسی پاساژطبقه همکف آقای طاهرخویی ت0918171968922روباز
كردستانآنتیموانداشکسنشرکت خدمات اکتشافی کشورتهران خ سنایی کوچه ششم شماره3915روباز

در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد.

هم چنین شما می توانید با ثبت نام در باریار، آگهی معرفی معدن خود را در دسته “شرکت ها و اشخاص” قرار دهید.

تبلیغات

ارسال نظر

 • android

  اپلیکیشن باریار

  با در ۲۸ تیر, ۱۳۹۵ - 5 نظرات

  امکانات اپلیکیشن باریار: ثبت اعلام بار داخلی و بین المللی و درخواست بار ثبت آگهی درخواست کار و استخدام در حوزه حمل و نقل بار ثبت آگهی خرید و فروش کامیون و کامیونت و وانت ثبت آگهی عمومی مشاهده مشخصات شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی مشاهده اخبار مربوط به حمل و نقل […]

 • mine

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد. […]

 • n00151988-b

  نرخ حمل باربین شهری

  با در ۹ آذر, ۱۳۹۴ - 5 نظرات

    نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان اصفهان و پایانه شرق/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان اردستان/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان خور/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان فریدن/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان […]

تبلیغات

 • Ad 1
 • Ad 2
 • Ad 3
 • Ad 4